Zasady i wartości

Misją Naturhouse jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych jak i bycie liderami na rynku dietetycznym w krajach, w których jesteśmy obecni, w celu aktywnego przyczyniania się do wzrostu dobrobytu społecznego.

Nasze wartości opierają się na poczuciu odpowiedzialności i etyki, dzięki czemu wszyscy nasi pracownicy zaangażowani są w postęp gospodarczy, społeczny i środowiskowy w miejscach, w których jesteśmy obecni podczas wykonywania swojej działalności.

Etyka i postępowanie

W celu potwierdzenia wartości i zasad, które działają jako filary kultury biznesowej i wspierają działalność Naturhouse Health SA, Rada Dyrektorów zatwierdziła Kodeks Etyki i Postępowania, a także ustanowiła Model Prawnego Zapobiegania. Dzięki temu firma zobowiązuje się do dostosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a także zasad etycznych i behawioralnych zawartych w regulacjach wewnętrznych.

Zachowanie najwyższej jakości oferowanej klientom, poszanowanie praw naszych pracowników, zapewnienie przejrzystości informacji i zapobieganie korupcji, to tylko niektóre aspekty zawarte w Kodeksie Etyki i Postępowania, które są niezbędne, aby zapewnić etyczne i odpowiedzialne relacje z różnymi grupami osób.

Uzyskaj dostęp do treści Kodeksu Etyki>>

Organy koordynujące

Wewnętrzny organ ds. Zgodności to Komitet ds. Etyki, który posiada wystarczającą autonomię i kompetencje do nadzorowania prawidłowego stosowania Kodeksu Etyki i Postępowania, a także do monitorowania prawidłowego funkcjonowania Modelu Zapobiegania Przestępczości w firmie.

Komisja etyczna odpowiada między innymi za monitorowanie środków podejmowanych w dziedzinie zapobiegania przestępczości i ich wystarczalności, doradztwo w zakresie aktualizacji przepisów oraz, w skrócie, za przestrzeganie wszystkich wewnętrznych wytycznych dotyczących firmy.

Wraz z innymi organami kontrolnymi Komitet Etyki zarządza Kanałem Etyki i Zgodności Naturhouse Health S.A., poprzez który mogą być przeprowadzane konsultacje w kwestii możliwych naruszeń Kodeksu Etyki i Postępowania oraz Modelu Zapobiegania Przestępczości, w sposób poufny i bez obawy przed represjami.

Kanał etyki i zgodności

Kanał Etyki i Zgodności pozwala osobom, które wchodzą w interakcje z firmą, zadawać zapytania lub zgłaszać możliwe naruszenia Kodeksu Etyki i Postępowania oraz Modelu Zapobiegania Przestępczości. Ta platforma internetowa pozwala zewnętrznemu menedżerowi na otrzymywanie komunikatów zapewniających maksymalną poufność w oparciu najlepsze technologie zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo gromadzonych i chronionych informacji poprzez wypełnianie formularzy.

Po otrzymaniu komunikatu za pośrednictwem wyżej wymienionego kanału, zostanie on przekazany organom kontroli wewnętrznej grupy w celu udzielenia natychmiastowej odpowiedzi lub kontynuowania wdrażania wymaganych środków kontroli lub korekty.

Kanał Etyki i Zgodności>>