Regulamin sklepu internetowego Naturhouse

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.naturhouse-polska.pl prowadzony jest przez Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź, NIP 5792097436, REGON 220182717, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250651, o kapitale zakładowym 375.000,00 zł, w całości wniesionym, adres poczty elektronicznej: info@naturhouse.pl, numer telefonu 801 11 12 13.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na odległość prowadzonej przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.naturhouse-polska.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną.

3. Definicje przyjęte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Dostawa – dostarczenie Kupującemu Produktu, objętego Zamówieniem złożonym w Sklepie internetowym Naturhouse, w wykonaniu Umowy sprzedaży. 
 • Dostawca – podmiot trudniący się przewozem rzeczy, któremu Sprzedający powierza Dostawę Produktu w ramach Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Naturhouse. 
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna polegająca na udostępnieniu Kupującemu interaktywnego formularza, umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym Naturhouse i określenie warunków umowy sprzedaży zawieranej na odległość. 
 • Hasło – indywidualnie określony przez Kupującego ciąg znaków literowych, cyfrowych lub symboli, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta. 
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Konto Klienta – usługa elektroniczna polegająca na prowadzeniu zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane przekazane Sprzedającemu przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym Naturhouse. 
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną lub która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Naturhouse. 
 • Login – indywidualne oznaczenie Kupującego, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym Naturhouse. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Kupującego. 
 • Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na dystrybucji cyklicznych wiadomości Sprzedającego, zawierających informacje o Produktach, nowościach i ofertach specjalnych w Sklepie internetowym Naturhouse. 
 • Opinie – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu Sprzedającemu opinii w celu oceny jakości Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego z możliwością ich publikacji na stronie Sklepu. 
 • Produkt – produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego Naturhouse. 
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Regulamin – regulamin Sklepu internetowego Naturhouse; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Rejestracja – procedura umożliwiająca utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym Naturhouse. Rezerwacja on-line – usługa elektroniczna polegająca na umożliwieniu umówienia wizyty Kupującego w wybranym centrum dietetycznym prowadzonym pod marką Naturhouse. 
 • Sklep internetowy Naturhouse (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.naturhouse-polska.pl, w ramach którego Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów na odległość. Sprzedający – spółka Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź, NIP 5792097436, REGON 220182717, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250651, o kapitale zakładowym 375.000,00 zł, w całości wniesionym. 
 • Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Kupującemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający udostępnia Sklep internetowy Naturhouse w postaci systemu teleinformatycznego, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet w celu świadczenia usług elektronicznych oraz sprzedaży na odległość Produktów objętych ofertą Sprzedającego.

2. Usługami elektronicznymi są: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Rezerwacja on-line, Newsletter i Opinie. Usługi te świadczone są przez Sprzedającego nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego Naturhouse może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego Naturhouse wymaga spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, na które składają się: dostęp do urządzenia z połączeniem z siecią Internet oraz przeglądarką internetową Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari lub Opera, włączenie w przeglądarce możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

5. Kupującego obowiązuje zakaz korzystania ze Sklepu internetowego Naturhouse w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do przesyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (spam), a także korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa autorskie i własność intelektualną oraz dobra osobiste Sprzedającego i osób trzecich.

6. Kupujący nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w kod źródłowy, strukturę, formę, grafikę ani mechanizm działania Sklepu internetowego Naturhouse.

7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z publicznego charakteru sieci Internet i możliwością dostępu do Treści cyfrowych przez osoby nieuprawnione. W celu uniemożliwienia dostępu osób nieuprawnionych do Treści cyfrowych Sprzedający stosuje właściwe środki zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, służących do obsługi Sklepu internetowego Naturhouse oraz zaleca Kupującemu stosowanie środków technicznych, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia po stronie Kupującego (np. poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i chroniącego tożsamość Kupującego w sieci Internet).

8. W każdym czasie Kupujący uprawniony jest nieodpłatnie zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez rezygnację z Zamówienia, usunięcie Konta Klienta, wypisanie się z Newslettera lub odstąpienie od wysłania wiadomości albo aplikacji przez Formularz Kontaktowy, Rezerwacje on-line lub Opinie.

9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego Naturhouse (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Kupujący może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naturhouse.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczące jej przedmiotu, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usług elektronicznych, żądania Kupującego oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Kupującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 3 Utworzenie Konta Klienta

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Kupujący zobowiązany jest dokonać Rejestracji w Sklepie internetowym Naturhouse, przy czym utworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia.

2. Rejestracja polega na wypełnieniu przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu i przesłaniu go Sprzedającemu drogą elektroniczną poprzez wybór funkcji „Załóż konto” w formularzu rejestracyjnym lub w trakcie składania Zamówienia.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga wskazania adresu poczty elektronicznej Kupującego, stanowiącego Login do Konta Klienta, podania danych osobowych Kupującego oznaczonych jako dane obowiązkowe, ustalenia Hasła oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Kupujący ma obowiązek wskazania w formularzu rejestracyjnym jego prawdziwych danych.

5. Zaznaczenie pola zawierającego oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności wraz z przesłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacją oraz upoważnieniem Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Kupującego zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, w tym przekazywania na adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługa techniczną Konta Klienta, zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Wyrażenie przez Kupującego odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy o świadczenie usług elektronicznych o prowadzenie Konta Klienta.

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego Naturhouse.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje potwierdzenie Rejestracji na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaś Kupujący otrzymuje dostęp do Konta Klienta oraz możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego Naturhouse.

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu i Hasła do Konta Klienta. W razie podejrzenia dostępu do Konta Klienta przez osobę nieuprawnioną, Kupujący zobowiązany jest do zmiany Hasła przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności Konta Klienta lub do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych w celu zablokowania Konta Klienta.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym Naturhouse przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Korzystanie z usługi Formularz zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do koszyka na stronie internetowej Sklepu (polecenie „Dodaj do koszyka”). Formularz zamówienia umożliwia edycję Produktów dodanych do koszyka oraz wprowadzenie danych Kupującego.

3. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Produktów, uzupełnieniu danych Kupującego oznaczonych jako obowiązkowe, wyborze formy płatności i opcji Dostawy oraz wyborze polecenia „Zamawiam i płacę”.

4. Danymi Kupującego wymaganymi do złożenia Zamówienia są: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W celu wystawienia faktury VAT wymagane jest dodatkowo wskazanie danych nabywcy i numeru NIP. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia faktury VAT w razie niewskazania lub wskazania błędnego numeru NIP na etapie składania Zamówienia.

5. Usługa Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego i zamknięcia okna przeglądarki.

6. Ceny Produktów wskazane w Sklepie internetowym Naturhouse podane są w złotych polskich, stanowią ceny brutto i nie zawierają dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem Umowy sprzedaży. Informacja o łącznej wartości Zamówienia, w tym cenie Produktów, kosztach Dostawy oraz o innych kosztach wykonania Umowy, podawana jest w trakcie składania Zamówienia, najpóźniej w jego podsumowaniu przed możliwością wyboru polecenia „Zamawiam i płacę”.

§ 5 Warunki zawierania Umów sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie internetowym Naturhouse zgodnie z § 4.3 Regulaminu i jego przyjęciu przez Sprzedającego, potwierdzonym przyjęciem Zamówienia w wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

2. W razie wątpliwości złożenie Zamówienia przez Kupującego poczytuje się za skierowaną do Sprzedającego ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów wskazanych z Zamówieniu. Przyjęcie oferty i zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od Sprzedającego.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia i zawiera potwierdzenie warunków zawartej Umowy sprzedaży. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie dojdzie do wysłania potwierdzenia zamówienia, oferta przestaje wiązać Kupującego.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 5.1 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona przez Sprzedającego w systemie teleinformatycznym Sklepu.

§ 6 Płatność i Dostawa

1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży: przelew na rachunek bankowy Sprzedającego oraz płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Stripe (https://stripe.com/en-pl, obsługiwany przez Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) oraz PayU (https://www.payu.pl, obsługiwany przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. W razie braku płatności w powyższym terminie Sprzedającemu przysługuje prawo anulowania Zamówienia, równoznacznego z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

3. Dostawa Produktu realizowana jest przez Sprzedającego odpłatnie i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Koszty Dostawy Produktu wskazywane są Kupującemu na stronach Sklepu internetowego Naturhouse w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów Dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym w podsumowaniu Zamówienia przed wyborem polecenia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Termin dostawy wynosi 7 dni roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach Dostawy, terminem Dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu Dostawy liczy się od dnia uznania należności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedającego.

6. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

7. Jeżeli doręczona przesyłka jest wyraźnie uszkodzona, np. widać ślady zamoczenia, znacznego zgniecenia, rozdartego opakowania, itp. zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia powodów uszkodzenia oraz ponownej Dostawy Produktów.

8. Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT stwierdzające sprzedaż Produktów.

9. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie ponowną próbę doręczenia przesyłki, zgodnie z regulaminem dostarczania przesyłek u Dostawcy.

§ 7 Odpowiedzialność i rękojmia

1. Sprzedający zapewnia Dostawę Produktu bez wad oraz jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego z tytułu rękojmi określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Kupujący na zasadach wskazanych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest postanowieniami § 11 Regulaminu.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedającego.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z wadami Produktu lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować na adres poczty elektronicznej info@naturhouse.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego.

2. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.

3. Sprzedający zaleca wskazanie w opisie reklamacji co najmniej następujących danych: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Naturhouse Sp. z o.o., ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedający, zaś w przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Kupujący.

§ 9 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń

1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej u Sprzedającego i ma charakter dobrowolny.

2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy właściwych wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Właściwym ze względu na siedzibę Sprzedającego jest Stały Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi (więcej informacji pod adresem: https://www.wiih.lodz.pl).

3. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (więcej informacji pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr).

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10.6 Regulaminu. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego Naturhouse i do którego link zawarty jest w wiadomości zawierającej potwierdzenie Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym Naturhouse).

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania do Sprzedającego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedającego, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Naturhouse Sp. z o.o., ul. Dostawcza 12A, 93-231 Łódź.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i kompletności Produktu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje także wówczas, gdy przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

§ 11 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących będących Przedsiębiorcami.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności przy zawarciu Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

8. W wypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym i Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 12 Newsletter i Formularz kontaktowy

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Kupującego, cyklicznych wiadomości w formie elektronicznej, zawierających informacje o Produktach, nowościach i ofertach specjalnych w Sklepie internetowym Naturhouse. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Kupujących, którzy dokonali subskrypcji.

2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu przez Kupującego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera w odpowiednim formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu internetowego Naturhouse, i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia, przy czym Kupujący zostaje zapisany na Newsletter dopiero z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza lub zaznaczeniu pola w trakcie składania Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie zgłoszenia zapisu na Newsletter wraz z przekierowaniem na stronę Sklepu internetowego Naturhouse, za pomocą którego Kupujący jest zobowiązany potwierdzić wolę korzystania z usługi.

4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naturhouse.pl.

5. Usługa Formularz kontaktowy polega na udostępnieniu Kupującemu szablonu wiadomości do kontaktu ze Sprzedającym na stronie internetowej Sklepu. Korzystanie z usługi polega na wpisaniu w odpowiednich polach szablonu tytułu wiadomości, jej treści oraz wyborze pola „Wyślij”.

6. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie i jest usługą jednorazową. Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego Sprzedający będzie prowadził dalszą korespondencję z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

7. Szczególnym rodzajem usługi Formularz kontaktowy są formularze udostępnione Kupującemu w zakładce „Zostań franczyzobiorcą” oraz „Pracuj z nami”, które przy użyciu odpowiednich szablonów umożliwiają Kupującemu przesłanie wiadomości do Sprzedającego w sprawach związanych z nawiązaniem współpracy handlowej oraz zatrudnienia. Sprzedający zastrzega prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane wiadomości przesłane za pośrednictwem szablonów „Zostań franczyzobiorcą” oraz „Pracuj z nami”.

8. W ramach funkcjonalności Sklepu internetowego Naturhouse Sprzedający umożliwia Kupującym przesłanie opinii w celu oceny jakości Produktów. Opinia składa się z oceny punktowej wyrażonej za pomocą skali oraz komentarza. Opinia może być opublikowana w karcie Produktu wraz z opiniami innych Kupujących.

9. Opinia nie może zawierać treści wulgarnych, znieważających, nieprawdziwych ani naruszających prawa osób trzecich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do decydowania o publikacji lub odrzuceniu nadesłanych opinii.

10. Przesłanie opinii jest równoznaczne z udzieleniem Sprzedającemu nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie nadesłanej opinii.

§ 13 System Rezerwacji on-line

1. Sprzedający w ramach Sklepu internetowego udostępnia usługę Rezerwacji on-line, umożliwiającą umówienie wizyty Kupującego w wybranym centrum dietetycznym prowadzonym pod marką Naturhouse i dostępnym terminie.

2. Do skorzystania z usługi Rezerwacji on-line wymagane jest założenie Konta Klienta.

3. Usługa Rezerwacji on-line świadczona jest przez Sprzedającego nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym usunięcie Konta Klienta oznacza rezygnację z usługi Rezerwacji on-line.

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego w ramach usługi Rezerwacja on-line zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego Naturhouse.

§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu internetowego Naturhouse.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie: zmiany przepisów prawa; zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany danych teleadresowych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usług elektronicznych) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną r.; dla Umów sprzedaży zawartych z Konsumentami – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 r.