Tylko w dniu 24 listopada 2023 roku! Stuff Detox -50% TANIEJ! 

*PROMOCJA NALICZA SIĘ W KOSZYKU ZAKUPOWYM 


Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 31,44 PLN 


REGULAMIN PROMOCJI "SLIM FRIDAY"

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady promocji pod nazwą „SLIM FRIDAY”, zwaną dalej „Promocją”

2. Organizatorem Promocji jest Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250651, NIP 5792097436, o kapitale zakładowym w wysokości: 375.000,00 złotych, zwanym dalej „Organizatorem”.

§2 Miejsce i czas trwania Promocji

1. Miejscem Promocji są sklepy stacjonarne Organizatora znajdujące się na terenie Polski, których lista dostępna jest pod adresem https://www.naturhouse-polska.pl/znajdz-placowke/ (dalej: „Sklepy stacjonarne”) oraz sklep internetowy Naturhouse prowadzony pod adresem https://naturhouse.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w dniu 24 listopada 2023 roku w godzinach funkcjonowania

3. Sklepów stacjonarnych oraz w godzinach od 00:01 do 23:59 w Sklepie internetowym lub do wyczerpania zapasów produktu objętego Promocją.

§3 Zasady promocji

1. W okresie trwania Promocji Organizator umożliwia klientom Sklepów stacjonarnych oraz Sklepu internetowego zakup produktu Stuff Detox ze zniżką 50%, czyli w cenie: 15,72 zł brutto/szt.

2. Ilość produktów objętych Promocją jest ograniczona. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

3. Promocja kierowana jest wyłącznie do klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży na rzecz przedsiębiorców.

4. W przypadku zwrotu zamówienia zrealizowanego w Sklepie internetowym, należy zwrócić również produkt zakupiony w promocji. Wszystkie produkty ze zwracanego zamówienia nie mogą nosić śladów użytkowania i muszą być opakowane oryginalnie.

§4 Postanowienia końcowe

1.Organizator oświadcza, iż wszystkie dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mailowy info@naturhouse.pl Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili otrzymania reklamacji i poinformuje o tym klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru klienta.

3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.

4. Zakupiony w promocji produkt nie podlega wymianie na gotówkę czy inny produkt.

5. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna do wglądu w Sklepach stacjonarnych, na stronie Sklepu internetowego oraz w siedzibie Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.